0901.363.748

Chứng chỉ huấn luyện an toàn

Chứng chỉ huấn luyện an toàn

Để được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn, cá nhân bắt buộc phải tham gia các khóa đào tạo phù hợp. Tùy vào ngành nghề, lĩnh vực, tính chất và môi trường công việc khác nhau, Kiểm Định KV2 sẽ cung cấp các khóa để cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn với nội dung, thời gian đào tạo khác nhau theo quy định của Chính phủ. 

Chứng chỉ huấn luyện an toàn cho nhóm 1

Nội dung chương trình cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn
Hình ảnh Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động của nhóm 1

Theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc nhóm 1 gồm:

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; 
 • Phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; 
 • Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; 
 • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Điều 18 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định về nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: 

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; 
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Thời gian huấn luyện

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Sau khi hoàn tất chương trình, cá nhân được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 1.

Khi cần huấn luyện, bổ sung kiến thức về an toàn, vê sinh lao động, mỗi khóa sẽ có thời gian là 08 giờ, tối thiểu 2 năm/lần. Áp dụng cho các trường hợp:

 • Khi có sự thay đổi về vị trí công việc.
 • Khi có thay đổi về thiết bị máy móc, công nghệ.
 • Khi trở lại làm việc sau khi nghỉ từ 06 tháng trở lên.

Tìm hiểu thêm về chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 1

Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 2

Nội dung chương trình cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn
Hình ảnh: Chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2

Theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc nhóm 2 gồm:

 • Người làm công tác  chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; 
 • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

 

Tìm hiểu thêm về chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 2

Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định về nội dung đào tạo cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động:

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: 

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; 
 • Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; 
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; 
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; 
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; 
 • Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; 
 • Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; 
 • Công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; 
 • Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 
 • Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; 
 • Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; 
 • Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;

– Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện

Khoản 2 Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 2.

Bên cạnh đó, cá nhân còn phải tham gia các khóa huấn luyện bồi dưỡng để cập nhập kiến thức, kỹ năng mới về an toàn, vệ sinh lao động định kỳ 2 năm/lần. Thời gian tối thiểu cho mỗi khóa là 24 giờ.

Áp dụng cho các đối tượng:

 • Người chuyển công tác
 • Đơn vị tiếp nhận, đưa máy móc, công nghệ mới vào sử dụng
 • Người trở lại làm việc sau khi nghỉ từ 6 tháng trở lên

Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 3

Theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nội dung chương trình cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn
Chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 3

Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định về nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

– Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: 

 • Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; 
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; 
 • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; 
 • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; 
 • Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

– Nội dung huấn luyện chuyên ngành: 

 • Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; 
 • Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; 
 • Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Thời gian huấn luyện

Khoản 3 Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định, tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Sau khi hoàn thành, cá nhân sẽ được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 3.

Định kỳ 2 năm/lần, cá nhân cần tham gia bổ túc, cập nhật thêm kiến thức mới. Thời gian mỗi khóa huấn luyện bổ sung là 12 giờ.  

Áp dụng cho các trường hợp:

 • Đối tượng chuyển công tác
 • Đơn vị nhập máy móc công nghệ mới đưa vào hoạt động
 • Đối tượng tạm nghỉ từ 06 tháng trở lên trở lại làm việc

Tìm hiểu thêm về chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 3

Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 4

Theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nội dung chương trình cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn
Chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 4

Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định về nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

– Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: 

 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; 
 • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; 
 • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Thời gian huấn luyện

Khoản 1 Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định, tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Sau khi hoàn thành quá trình học tập, tập huấn, cá nhân được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 4.

Tuy nhiên, bạn cần phải tham gia thêm các lớp đào tạo định kỳ 1 năm/lần để củng cố, trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng mới. Mỗi khóa từ 08 giờ trở lên.

Áp dụng đối với đối tượng:

 • Người mới chuyển công tác
 • Đơn vị trang bị thêm máy móc công nghệ mới
 • Người quay lại làm việc sau hơn 06 tháng nghỉ việc

Tìm hiểu thêm về cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 4

Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 5

Theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nội dung chương trình cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn
Chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 5

Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định về nội dung chương trình đào tạo cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản:

– Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

– Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: 

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; 
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

– Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: 

 • Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 
 • Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; 
 • Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; 
 • Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; 
 • An toàn thực phẩm; 
 • Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; 
 • Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; 
 • Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; 
 • Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động; 
 • Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; 
 • Lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; 
 • Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện

Khoản 4 Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định, tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 6

Theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung chương trình cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn
Chứng chỉ huấn luyện an toàn nhóm 6

Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định về nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Thời gian huấn luyện

Khoản 5 Điều 19 Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định, tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. Sau đó, cá nhân sẽ được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động nhóm 6 để chứng minh đã hoàn thành khóa đào tạo.

Các chương trình tập huấn tại Kiểm Định KV2 được xây dựng chuẩn theo quy định của các cấp, cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi là một trong số ít các trung tập đào tập, giảng dạy đạt chuẩn chất lượng, được cấp phép. Do đó, các đơn vị, cá nhân có thể yên tâm khi sử dụng chứng chỉ huấn luyện an toàn của KV2.

Leave your Comments